DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

15.10.2015 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

344 618 043,40 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

273 970 391,24 zł

AKTUALNOŚCI

 • 08.12.2016

  W dniu 09.12.2016r. (piątek) zostaje oddana do użytkowania Zachodnia Obwodnica Lublina w ciągu...

  Czytaj więcej...

 • 26.10.2016

  W dniu 27.10.2016 zostaje wprowadzony kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu. Kierowcy jadący...

  Czytaj więcej...

 • 07.10.2016

  W dniu 07.10.2016 następuje zmiana organizacji ruchu na DK19, o godz.19-20 zostaje wyłączony...

  Czytaj więcej...

ZAKRES PRAC

Przewidywany zakres robót obejmuje:

1. Budowa dwóch jezdni drogi S19 (odcinka obwodnicy Lublina) o długości ok. 9,8 km wraz z rezerwą terenu na 3-ci pas ruchu o następujących parametrach:

 Lp. Parametr Droga S19
 1 Klasa drogi (ilość jezdni/ pasów ruchu)  S2/2
docelowo S2/3
 2 Położenie Częściowo na
terenie zabudowy.
Na dłuższym
odcinku poza
terenem zabudowy 
 3 Prędkość projektowa [km/h] 100
 4 Prędkość miarodajna [km/h] 110
 5 Szerokość pasów ruchu [m] 3,50
 6 Szerokość pasa awaryjnego [m] 2,50
 7 Spadek poprzeczny jezdni na prostej Jednostronny 2,5%
 8 Podstawowa szerokość pasa dzielącego z
opaskami [m]
5,00
 9 Podstawowa szerokość pobocza gruntowego [m] 3,00
10 Obciążenie ruchem [kN/oś] 115
11 Kategoria ruchu KR6

2. Budowa dwóch węzłów; węzeł „Płouszowice” i węzeł „Konopnica”.

3. Przebudowa  istniejącego  odcinka  drogi  krajowej  nr  19  i  drogi  powiatowej  nr 2264L  w  związku  z  dowiązaniem  nowo  projektowanego  ciągu  S19  do  stanu istniejącego.

4. Budowa tymczasowego włączenia dr. kl. S do istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 19.

5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 830 na dł. ok. 1,36km.

6. Przebudowa istniejącego ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 na dł. ok. 0,5km.

7. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747 na dł. ok. 1,36km.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 2210L na dł. ok. 0,2km.

9. Przebudowa  drogi  powiatowej  nr 2227L  w  zakresie  umożliwiającym  dowiązanie dróg serwisowych.

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 2226L na dł. ok. 0,54km.

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 2262L na dł. ok. 0,2km.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 105982L na dł. ok. 0,22km.

13. Przebudowa drogi gminnej nr 105986L na dł. ok. 0,18km.

14. Przebudowa drogi gminnej nr 106003L na dł. ok. 0,32km.

15. Przebudowa  drogi  gminnej  nr  106945L  (budowa  kładki  pieszo  –  rowerowej)  oraz dowiązaniem dróg serwisowych.

16. Przebudowa drogi gminnej nr 106956L (budowa wiaduktu drogowego nad S19).

17. Przebudowa  drogi  gminnej  nr  106980L  (budowa  wiaduktu  drogowego  nad  S19) oraz przebudową drogi na odcinku umożliwiającym dojazd do ronda „Marynin”.

18. Przebudowa  dróg  lokalnych  i  budowa  dróg  serwisowych  obsługujących  tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego.

19. Budowa dróg (dojazdów) technologicznych.

20. Budowa przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową.

21. Budowa chodników, zjazdów, zatok autobusowych, zatok postojowych itp.

22. Budowa elementów systemu odwodnienia.

23. Budowa  przepustów  drogowych  o  funkcjach  hydrologicznych,  hydrologiczno-ekologicznych,  ekologicznych  pod  jezdnia  główną,  pozostałymi  drogami  i  pod zjazdami.

24. Budowa 2 wiaduktów w ciągu S19:

 • wiadukt WS-1 w km 2+256,85,
 • wiadukt WS-3 w km 4+930,59,

25. Budowa 6 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych:

 • wiadukt WD-2 w km 2+845,38,
 • wiadukt WD-4 w km 6+073,80,
 • wiadukt WD-5 w km 8+236,76,
 • wiadukt WD-7A w km 8+875,17,
 • wiadukt WD-7 w km 9+200,12,
 • wiadukt WD-7B w km 9+471,95;

26. Budowa wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 7 (Warszawa Wschodnia – Dorohusk)

 • wiadukt WK-6 w km 8+628.42,

27. Budowa przejazdu gospodarczego pod drogą S19

 • przejazd gospodarczy PG-1A w km 1+405,00,

28. Budowa kładki pieszo – rowerowej w ciągu drogi gminnej,

 • kładka pieszo-rowerowa KL-5A w km 7+727,83;

29. Budowa murów i ścian oporowych.

30. Budowa przejścia górnego dla zwierząt średnich, obiekt PZ-8 w km 10+540,00.

31. Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

32. Zabudowa  urządzeń  oczyszczających  ścieki  drogowe  przed  wprowadzeniem  do odbiorników.

33. Budowa zbiorników retencyjnych.

34. Budowa ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych.

35. Budowa systemu szczelnych rowów.

36. Budowa przejść dla zwierząt.

37. Wycinka istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie.

38. Nasadzenia zieleni.

39. Stała organizacja ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych  –  urządzenia  organizacji  i  bezpieczeństwa  ruchu,  w  tym:  bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe.

40. Budowa urządzeń systemu zarządzania ruchem drogowym.

41. Budowa  kanalizacji  teletechnicznej  dla  potrzeb  przyszłego  systemu  łączności i zarządzania ruchem.

42. Budowa oświetlenia drogowego.

43. Przebudowa  istniejącej  infrastruktury  technicznej  tj.  linii  elektroenergetycznych, linii teletechnicznych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci trakcyjnej i SRK.

44. Organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót,  w  tym:  zapewnienie  dojazdu  do wszystkich  działek  sąsiadujących  z  projektowanym  pasem  drogowym  przez  cały czas trwania budowy.

45. Opracowanie  Planu  Działań  Ratowniczych  w  celu  określenia  zasad  postępowania dotyczących  systemu  alarmowania  służb  ratowniczych  podczas  wypadku,  pożaru, katastrofy  lub  innego  miejscowego  zagrożenia  oraz  koordynacji  działań  służb ratowniczych w ramach ich kompetencji i zakresu podejmowania czynności.

46. Wykonanie  wszelkich  robót  wynikających  z  konieczności  podłączenia  odcinka  do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

47. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w  czasie budowy, w  standardzie  sprzed  rozpoczęcia  budowy,  zgodnie  z  ustaleniami  poczynionymi z Zarządcami Dróg.

48. Inne roboty o charakterze przygotowawczym, porządkującym lub wykończeniowym takich jak: rozbiórki elementów dróg i ulic, elementów sieci uzbrojenia terenu, elementów małej architektury i inne oraz wyburzenia obiektów kubaturowych, wykonanie ogrodzenia drogi S-19 na całej jej długości, wykonanie płotków naprowadzających dla zwierząt, wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.

49. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

50. Uzyskanie decyzji dopuszczenia do użytkowania drogi ekspresowej na odcinku jw.

 

 

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Budimex S.A.
 
 

www.budimex.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      20.06.2017
Liczba odsłon: